Skip to main content

logo new

Surnames R to U

STAVERINUS Jan

Jan Hendrik Staverinus (Stavorinus) was van Alphen by Haarlem. Hy was 'n burger van 1715 en 'n bakker aan die Kaap. In Nederland was hy getroud met Anna van Overveld. Sy seuns Jan en Nicolaas het nie saam met hom na die Kaap gekom nie. Aan die Kaap hertrou hy in 1724 met Grisella van de Kaap, sy was 'n vorige Kompanjie slaaf.

Jan Hendrik staverinus (Stavorinus) van was sedert 1715 ’n vryburger en bakker aan die Kaap. Hy is in Nederland getroud met . Sy seuns, Jan en Nicolaas, het egter nie saam met hom na die Kaap gekom nie, maar het in Nederland gebly. Hy het aan die Kaap hertrou. staverinus is in 1727 oorlede.

KIND
Johanna van de Kaap (vier jaar oud in 1725)

Vertoond met schuldige eerbied UE. Agtb. seer needrige dienaresse, Grisella van de Caab, huijsvrouw van den burger Jan Staverinus, hoe onder ’s Comps. lijfeijgenen in de logie alhier zig als nog komt te bevinden der supplte. dogtertje, met name Johanna van de Caab, oud vier jaren, ende ten aansien de supplte. deselve gaarne van haare slaafse dienstbaarheijd bevreijd sag, en tot een beeter leevens manier wilde opvoeden, soo neemt sij de vrijheijd UE. Agtb. op ’t onderdanigst te versoeken dat deselve de goedheijd gelieven te hebben haar gem. kind uijt slavernij te ontslaan en in vrijdom te stellen, bereijd zijnde een kloeke en gesonde mansslaaf, gent. Coridon van Bengalen, in haar plaats aan de E. Comp in eijgendom over te geven, of wel zoodanige andere voldoening als UE. Agtb. sullen komen goed te vinden.
Reference code: C. 72, pp. 110-123. Dingsdag den 10 Julij 1725, voormiddags.


KIND
Jan van de Kaap (13 jaar oud in 1724)

Vertoont met schuldige eerbied Uwe Wel Edele Gestrenge en E. Agtb. seer needrige dienaresse, Grisella van de Caab, huijsvrouw van den burger Jan staverinus, hoe onder ’s Comps. lijfeijgenen in de logie alhier zig als nog komt te bevinden der supplte. zoon, met name Jan van de Caab, oud 13 jaaren, ende ten aansien de supplte. denselven gaarne van zijne slaafse dienstbaarheijd bevrijd sag, en tot een beter leevens manier wilde opvoeden, zoo neemt zij de vrijheijd Uwe Wel Edele Gestr en E. Agtb. op het onderdanigst te versoeken dat de goedheijd gelieven te hebben haar voorn. soon uijt slavernij te ontslaan ende gunstelijk in vrijdom te stellen, bereijd zijnde een kloeke en gesonde mansslaaf, gent. Jeremias van Ceijlon, in zijn plaats aan de E. Comp. in eijgendom over te geeven, ofte wel zoodanige andere voldoening als Uwel Edele Gestrenge en E. Agtb. zullen komen goed te vinden.

(Onderstont) ’t Welk doende &ra.

Soo is naar deliberatie goedgevonden en verstaan den soon der supplte., met naame Jan van de Caab, uijt slaafse dienstbaarheijd te ontslaan, gelijk denselven daaruijt ontslaagen werd bij deesen, mits dat den gepresenteerden lijfeijgen die in zijn plaats weeder aan de E. Comp. zal gegeven worden, alvoorens gevisiteert en van de vereijschte gesondheijd en gesteltenisse is bevonden. Reference code: C. 71, pp. 170-180. Dingsdag den 5 September 1724, voormiddags.

KIND
Maria van de Kaap (7 Jaar oud in 1724)

Vertoond met veel eerbied UEd. Agtb. seer needrige dienaresse, Grisilla van de Caab, huijsvrouw van den burger Jan staverinus, hoe onder ’s Comps. leijfeijgenen in de logie alhier sig nog komt te bevinden der supplte. dogter, met naame Maria van de Caab, oud omtrent seven jaaren, ende ten aansien de supplte. deselve gaarne van haare slaafse dienstbaarheijd bevrijd sag, om daar door geleegentheijd te hebben van haar op een ordentelijke wijse volgens de pligten van een moeder op te kunnen brengen, soo gebruijkt zij de vrijheijd zig te wenden tot UEd. Agtb., oodmoedig versoekende dat de goedheijd gelieven te hebben haar voorn. dogtertje uijt slaverneij te ontslaan ende in vrijdom te stellen, zijnde bereijt een gesonde en kloeke mansslaaf, gent. Carel van Bengale, in haar plaats aan de E. Comp. over te geeven, ofte wel eenige andere voldoening zulx als UEd. Agtb. dat zullen gelieven goed te vinden, gelijk den supplte. UEd. Agtb. ook nog op ’t onderdanigste smeekt dat haar jongste dogtertje, Johanna van de Caab gent. en meede in voorm. logie bescheijden, uijt consideratie haarer jonkheijd, als maar den ouderdom van drie jaaren bereijkt hebbende, uijt haare slaverneij mag werden ontheft, ende goedgunstiglijk aan de supplte. in vrijdom geschonken.

(Onderstont) ’t Welk doende &ra.

Beslooten is het daarbij gedane versoek te accordeeren voor soo veel aangaat haar oudste dogter, met name Maria van de Caab, mits dat de slaaf die in derselver plaats aan de E. Comp gegeven werd, gevisiteert en van de vereijschte hoedanigheijd werde bevonden. Reference code: C. 71, pp. 266-277. Dingsdag den 5 December 1724, voormiddags.


'n Anna Elizabeth Stavorinus dogter van Grisella van de Kaap het in 1746 getrou met Hans Christiaan Weinstrauch.
'n Aurelia Stavorinus dogter van Grisella van de Kaap het in 1751 met Carel David Wentzel getrou
'n Johanna Stavorinus dogter van Grisella van de Kaap het in 1755 met Harmensz Hans van Lubeck getrou.


Bronne:
TANAP - Resolusies van die Poitieke Raad

Bydrae:
AM van Rensburg

Navorsing:

 

  

  • Hits: 9956

Stamouers.com is part of the eGGSA.org web site
Material from this website may be used if the author and eggsa.org are acknowledged
Privacy policy