Surnames K to M

MOOLMAN Pieter

Pieter MOOLMAN (Meuleman), van Biervliet in Nederland, het in 1743 in diens van die H.O.I.K. in Suid-Afrika aangekom. Hy het hom later as burger te Stellenbosch gevestig. Op 17 November 1748 het hy in die huwelik getree met Catharina Elisabeth SWART.

Daar is vyf kinders uit die huwelik gebore:

(1)Johannes Zacharias (1749), burger te Stellenbosch en getroud 23.2.1777 met Engela Magdalena WESSELS; hertroud 19.3.1780 met Anna FOURIE, die weduwee van Jurgen Johannes GILDENHUIJZEN; 7 kinders.

(2) Petrus Lafras (1751) burger te Stellenbosch en getroud 30.10.1774 met Johanna WESSELS; 9 kinders.

(3) Wilhelmina Geertruida (1752), getroud met Louis FOURIE.

(4) Susanna Maria (1754), getroud met Petrus Arnoldus GILDENHUIJZEN.

(5) Catharina Elisabeth (1755), getroud met Hendrik WESSEL.

Bronne:
“Die AFRIKANER FAMILIENAAMBOEK & PERSONALIA” (1955) saamgestel deur J.H Redelinghuys

Bydrae:
Pieter Conradie.

AANVULLENDE DATA: 
Nagevors en saamgestel deur:
Johan E Moolman.

NAVORSING OOR DIE MOOLMAN STAMVADER NA SUID-AFRIKA

My navorsing oor die Moolman stamvader het reeds in 1973 begin.
Die volgende inligting het na vore gekom:

PLEK VAN HERKOMS

Volgens die "Geslagsregister van die Ou Kaapse Families" deur C C de Villiers en C Pama is Pieter Moolman of Meuleman afkomstig van Biervliet in Zeeland. Dit het egter gou aan die lig gekom dat gemelde plek van herkoms foutief is. Die volgende vyf bronne dui die plek van herkoms soos volg aan:

In 'n skrywe van die Centraal Bureau voor Genealogie aan my is gemeld dat in die Algemeen Rijksarchief ondersoek ingestel is en dat daar gevind is dat die volgende in die Landmonsterrol van 1750 in die argief van die VOC gemeld word: "Pieter Meulemans, van Biervliet, soldaat f.9.-.-, schip Zaamslag, 1743, Kamer Zeeland." Het scheepssoldijboek van de Zaamslag, reis van 1743, is eveneens nog aanwezig (Kamer Zeeland, nr. 383). Daarin vonden wij: Pieter Meulemans, van Bierebeek (!), verburgt f 150.-.-, soldaet; niet vermaekt. (Ontslag) 29 aug. 1747 dat burger werd."

In die Huweliksregister van die NG Kerk Stellenbosch vind ons die volgende inskrywing: Op 17 November 1748 trou Pieter Meulemans van Bierebeek, burger, 'n jongman van Stellenbosch met Catharina Elizabeth Swart van Cabo de Goede Hoop, jonge dogter.

Volgens die publikasie "Precis of the Archives of the Good Hope, Requesten (Memorials) 1715-1806 deur HCV Leibrandt" kom Pieter Meulemans van Bierebut af.

In Pieter Meulemans se versoek aan die Politieke Raad vir ontslag as soldaat uit diens van die Hollandse-Oos-Indiese-Kompanje en sy aansoek vir burgerregte word sy plek van herkoms as Bierebeet gegee (C1112, 1747 NO 64).

Op bladsy 228 van C Pama se publikasie "Die Groot Afrikaanse Familienaamboek" wat handel oor Familiewapens, is onder andere die volgende inskrywing onder die Moolman Familiewapen gemaak: Betekenis: Iemand wat met 'n meul te doen het. Stamvader: Pieter Meulemans, van Bierebeek in Brabant (België). Aan die Kaap het die van Moolman geword. Kom in 1743 hier aan in diens van die VOC, later burger op Stellenbosch. Trou 17.11.1748 met Catharina Elizabeth Swart (5 kinders).

Hoewel die spellings van Bierebeek uit bogemelde bronne verskillend voorkom, kan daar nou met sekerheid aangeneem word dat Bierebeek die plek van herkoms van die Moolman stamvader is.

VIER MOONTLIKE STAMVADERS UIT BELGIë

'n Skrywe, gedateer 9 Julie1977, is van die Centraa Bureau voor Genealogie ontvang waarby die onderstaande bevindinge in Frans van Meneer A Coekelberghs aangeheg was. Vertaal in Afrikaans lui dit soos volg:

"Soos ek aan u geskryf het op 6 September 1975, is daar vier 'Pieter Meulemans'- gevalle/geboortes in België wat u mag interesseer:

DOPE:
(1) 31 Mei 1714. Petrus, seun van Joannis Meulemans en Joanna Aerts. Peetvader Petrus Vlockmans. Peetmoeder Catharina v/d Geten.
(2) 31 Oktober 1715, seun van Joannis Meulemans en Anna de Noville. Peetvader Petrus Loonbeeck. Peetmoeder Elizabeth Tilcaerts.
(3) 13 Febr 1723. Petrus, seun van Laurentius Meulemans en Martine Pettens. Peetvader Petrus Pettens. Peetmoeder Anna Verwoert.
(4) 7 Sept 1731. Petrus, seun van Franciscus Meulemans en Gertrudes Goulens. Peetvader Petrus Keij. Peetmoeder Catharina Meulemans.

In Bierbeek self is daar geen huweliksertifikaat van 'n Pieter Meulemans nie.
Daar is wel twee doodsertifikate:
(1) 26 Mei 1733, Petrus Meulemans, kind en
(2) 25 Sept 1748, Petrus Meulemans, kind.

Mens kan dus aanvaar dat die twee Petrus Meulemans, gedoop resp in 1723 en 1731 oorlede is resp in 1733 en 1748.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nie aangehaal nie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontvang my beste wense. Get A Coekelberghs."

Volgens bogemelde skrywe van Meneer A Coekelberghs kan die twee Petrus Meulemans gedoop in 1723 en 1731 dus geëlimineer word. Dit laat ons dan met die twee moontlike Petrus Meulemans gedoop 31 Mei 1714 en 31 Oktober 1715 oor.

ELIMINERING VAN DIE DERDE MOONTLIKE STAMVADER

Die volgende skrywe gedateer 12 Maart 2010 is van Dr Herman Van Isterdael ontvang:

"Mijn medewerker de heer Notredame, heeft de gegevens van uw vraag opgezocht en u de gegevens doorgestuurd. Ik heb nu persoonlijk de gegevens nog eens nagelezen.

Het is uiteraard niet mogelijk met 100% zekerheid te zeggen welke Petrus uw voorvader is. In tegenstelling tot mijn medewerker denk ik dat Petrus geboren 30 Oktober 1715 de persoon is die naar Zuid-Afrika reisde. Waarom? In het gezin van Joannes Meulemans en Joanna Aerts worden twee opeenvolgende kinderen Petrus gedoopt. Het geven van identieke namen komt voor maar is zeer uitzonderlijk en gebeurt meestal wanneer het eerste kind met die naam overleden is. Ik vermoed dus, er is geen overlijdensakte gevonden, dat Petrus geboren en gedoopt 31 Mei 1714 overleden is zodat de volgende zoon opnieuw Petrus genoemd werd. Deze laatste overleed in 1716.

Blijft dus als vermoedelijk emigrant Petrus geboren 30.10.1715 over. Van de andere 1723 denk ik dat hij nog te jong is. Maar opnieuw geen zekerheid .

Hieronder geef ik de gegevens van Pieter Meulemans. Hebt u ooit de inhoud van de schuldbrief gelezen?
Aan wie liet hij iets na? Misschien vindt u via deze weg de zekerheid over de afstamming. Probeer een kopie van de schuldbrief te verkrijgen."

Drie van die vier moontlike stamvaders is dus nou geëlimineer wat ons dan laat met PETRUS MEULEMANS, gedoop 31 Oktober 1715.

VERTREK VANAF NEDERLAND

Onder aan bogemelde skrywe van Dr Herman Van Isterdael was die volgende "Detailgegevens" bygevoeg:

"Gegewens van Pieter Meulemans uit Biervliet
Datum indiensttreding: 01-11-1742. Datum uit dienst: 29-08-1747
Functie bij indiensttreding: Soldaat. Reden uit dienst: Vrijburger
Uitgevaren met het schip: Zaamslag. Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop
Maandbrief: Nee. Schuldbrief: Ja"

Hoewel PETRUS MEULEMANS dus in België gebore is, het hy uit Biervliet, Nederland, na Suid-Afrika vertrek.

ANDER INLIGTING SOVER UIT BIERVLIET

Uit bogemelde skrywe van die Centraal Bureau voor Genealogie word vermeld dat ondanks diepgaande ondersoek "in alle daarvoor in aanmerking komende archivalia" hul ondersoek na 'n Pieter Meuleman niks opgelewer het nie. Daar is verder gemeld dat hul ondersoek vanselfsprekend in die doop-, trou- en begraafregisters van Biervliet begin is en dat ook die lidmaatregisters van die Gereformeerde gemeente asook die registers van die weeskamer nagegaan is. En dat "de naam Meuleman bleek aldaar echter in het geheel niet voor te komen." Verder is ook gemeld dat 'n ondersoek "in nabij gelegen plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen" enige gegewens oor 'n Meuleman in Schoondijke en Groede aan die lig gebring het nie.

SKULDBRIEF

Op die aanbeveling hierbo van Dr Van Isterdael het ons gepoog om die skuldbrief op te spoor, maar was sover onsuksesvol. Lineke van den Bout van die Informatiecentrum Zeeuws Archief het per e-pos laat weet dat hulle ook nie die Skuldbrief van Pieter of Petrus Meulemans nie in hul argief kon opspoor nie.Print Email